سنگدانه های بتن

دسته بندی ها :

سنگدانه ها

سنگدانه ها در بتن تقریبا سه چهارم حجم آن را تشکیل می دهند از این رو کیفیت آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است در حقیقت خواص فیزیکی، حرارتی و پاره ای از اوقات شیمیایی آن ها در عملکرد بتن تاثیر می گذارد دانه های سنگی طبیعی معمولا بوسیله هوازدگی و فرسایش و یا به طور مصنوعی با خرد کردن سنگ های مادر تشکیل می شوند.

 

اندازه های دانه های سنگی

بتن عموما از سنگدانه هایی به اندازه های مختلف که حداکثر قطر آن بین 10 میلیمتر و 50 میلیمتر می باشد ساخته  می شود به طور متوسط از سنگدانه هایی با قطر 20 میلیمتر استفاده می شود توزیع اندازه ذرات به نام (دانه بندی سنگدانه) مرسوم است.

به طور کلی دانه های با قطر بیشتر از چهار یا پنج میلی متر به نام شن و کوچکتر از آن به نام ماسه نام گذاری شده اند که این حد فاصل توسط الک 75/4 میلی متری یا نمره چهار مشخص می گردد.

حد پایین ماسه عموما 07/0 میلی متر یا کمی کمتر می باشد مواد با قطر بین 06/0 میلیمتر و 02/0 میلیمتر به نام لای (سیلت) و مواد ریزتر رس نام گذاری شده اند گل ماده نرمی است که شامل مقادیر نسبتا مساوی ماسه و لای و رس می باشد .

کانی های مهم

کانی های مهم و متداول سنگدانه ها در زمینه استفاده در بتن عبارتند از: کانی های سیلیسی (کوارتز، اوپال، کلسه دون، تریمیت، کریستوبالیت) فلدسپاتها، کانی های میکا، کانی های کربناتی، کانی های سولفاتی، کانی های سولفورآهن، کانی های فرومنیزیم کانی های اکسید آهن،زئولیت هاوکانی های رس.

برچسب ها :

نظرات شما

قالب فروشگاهی